ผลแบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน (ปลายเดือนกันยายน 2563)

ผลแบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน (ปลายเดือนกันยายน 2563)

30 ก.ย. 2563

70 view

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางจากอียิปต์กลับไทยโดยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ย. 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดผลการสำรวจดังต่อไปนี้

1. มีคนไทยในอียิปต์แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนทั้งหมดจำนวน 194 คน โดยประสงค์จะเดินทางกลับไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.1 ประสงค์เดินทางกลับช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 110 คน
1.2 ประสงค์เดินทางกลับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 24 คน
1.3 ประสงค์เดินทางกลับหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือไม่สามารถระบุช่วงที่ประสงค์เดินทาง จำนวน 16 คน
1.4 ประสงค์เดินทางกลับหลังจากรับปริญญาจำนวน 44 คน

- - - - - - -

2. ราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมจ่าย ดังต่อไปนี้
2.1 65% ของผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมจ่ายไม่เกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
2.2 27% ของผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมจ่ายไม่เกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐ
2.3 4% ของผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมจ่ายไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2.4 4% ของผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับพร้อมจ่ายไม่จำกัด

- - - - - - -

3. เนื่องจากเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงไคโร - กรุงเทพฯ เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษได้เมื่อมีผู้โดยสารอย่างน้อย 200 คน (โดยราคาค่าตั๋วเครื่องบินโดยเฉลี่ย 854 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน*) อย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจครั้งนี้ มีคนไทย/ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางกลับไทยภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนเพียง 134 คน โดยราคาค่าตั๋วเครื่องบินโดยเฉลี่ย 1,248 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ซึ่งเป็นราคาที่ผู้โดยสารส่วนมากไม่สามารถรับผิดชอบได้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงยังไม่สามารถจัดเที่ยวบินพิเศษได้ ณ เวลานี้

อนึ่ง แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้คนต่างชาติขึ้นเครื่องด้วยแล้ว จำนวนก็จะยังไม่เพียงพอที่จะเสริมให้มีจำนวนผู้โดยสารครบ 200 คน

* ค่าเช่าเหมาลำเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนกันยายน 2563

- - - - - - -

4. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการสำรวจความประสงค์อีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดเที่ยวบินพิเศษต่อไป หากมีคนไทยแสดงความประสงค์กลับประเทศไทยอย่างน้อย 200 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษอีกครั้ง