สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (Cairo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
(Cairo)

ที่ตั้ง

19 Abdullah El Kateb Street, Dokki, Giza

วันที่ทำการ

Sunday - Thursday 09.00 - 16.30 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

9.30 - 11.30 hrs. Weekly Holidays : Friday - Saturday

เบอร์ติดต่อ

(202) 3760-3553-4

แฟ็กซ์

(202) 3760-0137

อีเมล

[email protected],[email protected] (สำหรับคำถามเกี่ยวกับการตรวจลงตราและงานกงสุล) (for inquiries about visa and consular issues)

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นายธนบดี จูทอง
(MR. THANABORDEE JOOTHONG)

- นางสาวธนวรรณ ภมรานนท์
(MISS THANAVON PAMARANON)

- นายจตุพล อินณชิต
(MR. JATUPON INNACHIT)

First Secretary
(First Secretary)

- นายอิทธิ์ ธีรรัฐ
(MR. ITT THIRARATH)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายวรพจ รอดอ่อน
(MR. VORAPOJ ROD-ON)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

59 Mosadak Street, 4th Floor-Apartment No.10, Dokki, Giza, Greater Cairo

เบอร์ติดต่อ

Tel. (202) 338-7292, 762-0901

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (202) 336-3062

ตำแหน่ง

Minister Counsellor (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายเถลิงศักดิ์ วงษ์สามศร
(MR. THALERNGSAK VONGSAMSORN)

ตำแหน่ง

Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธีรพล บุนนาค
(MR. TERAPON BUNNAG)