วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,420 view

1. หลวงดิษฐการภักดี (2497 – 2505)

2. ม.ร.ว.ทวยเทพ เทวกุล (2505 – 2509)

3. นายภูษณ-อาภรณ์  ไกรฤกษ์ (2509 – 2511)

4. นายสมจัย อนุมานราชธน (2511 – 2515)

5. นายนิพนธ์ วิไลรัตน์ (2515 – 2518)

6. นายสุนทร สุวรรณสาร (26 พ.ค. 2518 – 30 เม.ย. 2522)

7. นายเกรียงศักดิ์ ศิริมงคล (7 มิ.ย. 2522 – 18 ธ.ค. 2522)
 
8. นายสุกรี คชเสนี (8 ก.ย. 2523 – 5 มิ.ย. 2528)

9. นายจำรัส ชมภูพล (11 มิ.ย. 2528 – 23 พ.ย. 2531)

10. นายชูชัย เกษมศานติ์ (10 ม.ค. 2532 – 2534)

11. นายรังสรรค์ พหลโยธิน (6 ม.ค. 2534 – 16 พ.ย. 2537)

12. นายบุญทัน ไพรัชวินิจฉัย (11ธ.ค. 2537–29ม.ค.2542)

13. นายวรวิทย์ กนิษฐะเสน (7 มี.ค. 2542 – 12 ธ.ค. 2546)

14. นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร (8 ม.ค. 2547 – 6 เม.ย. 2549)

15. นายนภดล เทพพิทักษ์ (6 เม.ย. 2549 – 23 มี.ค. 2553)

16. นายชลิต มานิตยกุล (6 เม.ย. 2553 – 10 ต.ค. 2557)

17. นายพีรศักดิ์ จันทวรินทร์ (16 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559)

18. นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ (20 มี.ค. 2560 – 15 ต.ค. 2562)

19. นายพุทธพร อิ้วตกส้าน (28 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน)