ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย (Sandbox และ AQ) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย (Sandbox และ AQ) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,166 view

🔴 SANDBOX 🔴
- พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
- พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จว. ภูเก็ต จว. กระบี่ จว. พังงา และจว. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน) 

📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1) หนังสือเดินทาง 
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด 
3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) 

** ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)

🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
- กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
- กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด

📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง 
1) หนังสือเดินทาง 
2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน) 
3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 
5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี) 
6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น) 

** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน

🔺 หมายเหตุ 🔺
* ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 
* ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ