ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอรับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอรับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2564

| 1,243 view

สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอรับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ดังนั้น ขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นจากภาพดังแนบ อนึ่ง ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ