กำหนดการ และเปิดลงทะเบียน เที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9 สำหรับคนสัญชาติไทย

กำหนดการ และเปิดลงทะเบียน เที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9 สำหรับคนสัญชาติไทย

18 ต.ค. 2563

96 view

กำหนดการ และเปิดลงทะเบียน เที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9 สำหรับคนสัญชาติไทย

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการเที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร - กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1.1 เดินทางออกจากสนามบิน Cairo International Airport ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.05 น.

1.2 ค่าตั๋วราคา USD 854.00 ต่อคน ชั้นประหยัด (Economy Class) ซึ่งเป็นราคาสำหรับ 200 ที่นั่ง* หากมีคนลงทะเบียนมากกว่า 200 คน ราคาค่าตั๋วจะลดลง

1.3 เที่ยวบินเที่ยวเดียว สายการบิน Egypt Air

1.4 กระเป๋าน้ำหนัก 23 kg 2 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนัก 8 kg 1 ใบ

1.5 รัฐบาลไทยจะรับผิดชอบค่าสถานที่กักตัวของผู้โดยสาร รวมถึงค่าอาหารสามมื้อ ช่วงเวลาที่ต้องกักตัว 14 วัน ใน State Quarantine (SQ)

- - - - - - - - - - - -

2. เอกสารจำเป็นในการเดินทางเที่ยวบินพิเศษ กรุงไคโร – กรุงเทพฯ

2.1 หนังสือเดินทาง และวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (หากวีซ่าหมดอายุกรุณาเตรียมเงินค่าปรับ)

2.2 พร้อมจ่ายค่าตั๋วราคา USD 854.00 (สกุลเหรียญสหรัฐเท่านั้น) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งขั้นตอนในการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน / ยืมเงิน เมื่อปิดลงทะเบียนแล้ว

2.3 ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

2.4 ผลตรวจโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดและออกค่าใช้จ่ายให้หลังจากที่ผู้โดยสารชำระค่าตั๋วแล้ว **

- - - - - - - - - - - - -

3. การลงทะเบียนเที่ยวบินพิเศษ กรุงไคโร – กรุงเทพฯ

ผู้ประสงค์จะกลับไทยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLR07Fdmr4_6p-zBsHPrGEfq2NQNNUZflC8eDrpPEroKd21A/viewform?usp=sf_link ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. 

นอกจากนี้ เนื่องจากเที่ยวบินที่ผ่านมามีการสละสิทธิ์จำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำว่า เที่ยวบินดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรก ดังนั้น ขอให้คนไทยที่ลงทะเบียน ประเมินความเร่งด่วนในการกลับประเทศไทยให้ละเอียดก่อนลงทะเบียน

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อไม่ได้ ก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียน

- - - - - - - - - - - -

4️. การแจ้งผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ 9

4.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเที่ยวที่ 9 เกี่ยวกับรายละเอียดการชำระค่าตั๋วและการรับหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (ทาง email ที่ระบุในใบลงทะเบียน) ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาอนุมัติตามลำดับการลงทะเบียน

4.2 ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 290 คน (จำนวนมากสุดที่สามารถขึ้นเครื่องบินได้) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บรายชื่อของท่าน เพื่อเป็นผู้โดยสารเที่ยวบินถัดไป (หากมี) เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจัดเที่ยวบินเพิ่มเติม

- - - - - - - - - - - -

5️. การกักตัว

เมื่อกลับถึงประเทศไทยผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขของทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้เดินทางกลับถึงไทยแล้ว

- - - - - - - - - - - -

* เนื่องจากเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษได้เมื่อมีผู้โดยสารอย่างน้อย 200 คน เพื่อให้ราคาตั๋วอยู่ในอัตราที่ผู้โดยสารสามารถจ่ายได้

** หากผู้โดยสารไม่ผ่านการคัดกรองตามข้อ 2.4 สายการบินจะไม่คืนค่าตั๋วเครื่องบิน และผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 ของรัฐบาลอียิปต์ อย่างไรก็ดี หากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากกว่า 290 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดรายชื่อผู้โดยสารสำรอง โดยหากมีผู้โดยสารไม่ผ่านการตรวจ COVID-19 สำรองลำดับถัดไปจะได้รับการอนุมัติและมีสิทธิ์สำรองค่าตั๋วเครื่องบินแทนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ