ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การปรับอำนาจของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงจิบูตี ในการรับรองนิติกรณ์เอกสารต่าง ๆ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การปรับอำนาจของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงจิบูตี ในการรับรองนิติกรณ์เอกสารต่าง ๆ

7 พ.ค. 2564

327 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งและการหน้าที่ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2563 กำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงจิบูตี จะไม่มีอำนาจในการรับรองนิติกรณ์เอกสารต่าง ๆ

             ในการนี้ หากคนไทยที่อาศัยอยู่ในซูดานและจิบูตี มีความประสงค์ที่จะรับรองนิติกรณ์เอกสาร เพื่อยื่นต่อทางการซูดานหรือจิบูตี หรือเพื่อใช้ในประเทศไทย จะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ซูดาน:

1.1 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน (หรือมหาวิทยาลัย) ของซูดาน ที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศซูดานแล้ว ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารดังกล่าวไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จากนั้นนำเอกสารไปรับรองขั้นสุดท้ายที่กรมการกงสุล

หรือ

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศซูดานแล้ว ผู้ร้องสามารถนำเอกสารกลับไปยังประเทศไทย และส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำเอกสารไปรับรองขั้นสุดท้ายที่กรมการกงสุล

1.2 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจากประเทศไทยที่จะนำไปใช้ที่ประเทศซูดาน

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลแล้ว ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศมาเลเซีย และเมื่อไปถึงซูดานแล้ว จึงนำเอกสารไปรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศซูดาน

หรือ

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลแล้ว และเมื่อเดินทางมาถึงซูดาน ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จากนั้นจึงนำเอกสารไปรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศซูดาน

2. จิบูตี:

2.1 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของจิบูตี ที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศจิบูตีประจำประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารดังกล่าวไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จากนั้นนำเอกสารไปรับรองขั้นสุดท้ายที่กรมการกงสุล

หรือ

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศจิบูตีแล้ว ผู้ร้องสามารถนำเอกสารกลับไปยังประเทศไทย และส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำเอกสารไปรับรองขั้นสุดท้ายที่กรมการกงสุล

2.2 เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจากประเทศไทยที่จะนำไปใช้ที่ประเทศจิบูตี

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลแล้ว ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศญี่ปุ่น และเมื่อไปถึงจิบูตีแล้ว จึงนำเอกสารไปรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศจิบูตี

หรือ

  • เมื่อผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลแล้ว และเมื่อเดินทางมาถึงจิบูตี ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารไปรับรองอีกครั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จากนั้นจึงนำเอกสารไปรับรองกับกระทรวงการต่างประเทศจิบูตี

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
6 พฤษภาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ