ยกเลิกเที่ยวบินพิเศษกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9

ยกเลิกเที่ยวบินพิเศษกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9

14 ส.ค. 2563

170 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ยกเลิกเที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9 วันที่ 27 ส.ค. 63 
 
เนื่องจากมีผู้โดยสารเที่ยวบินที่ 9 สละสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนชำระค่าตั๋ว/ทำสัญญายืมเงิน จำนวน 167 คน (คิดเป็น 58% ของผู้โดยสารทั้งหมด) ส่งผลให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 589 USD ต่อคน เป็น 1,274 USD (ราคาเพิ่มขึ้น 116%) ต่อคน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดเที่ยวบินดังกล่าวได้ เพราะมีราคาสูงเกินกว่าที่ผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจะสามารถจ่ายเงินได้
 
2. การคืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ยกเลิกสัญญายืมเงิน
 
ในการนี้ ผู้โดยสารเที่ยวที่ 9 ที่จ่ายเงินสดสามารถมารับเงินสดคืนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลาทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ส.ค. 63 เป็นต้นไป โดยกรุณานำใบเสร็จ และหนังสือเดินทางมาด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการยกเลิกสัญญายืมเงินของผู้โดยสารที่ยืมเงินให้โดยอัตโนมัติ
 
3. การจัดเที่ยวบินพิเศษถัดไป
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการสำรวจความประสงค์ในเดือนกันยายน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดเที่ยวบินพิเศษต่อไป หากมีคนไทยแสดงความประสงค์กลับประเทศไทยเพียงพอ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการเปิดลงทะเบียนจัดเที่ยวบินพิเศษอีกรอบอย่างเป็นทางการ
 
อนึ่ง หากมีการเปิดลงทะเบียนเที่ยวบินพิเศษ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณารายชื่อผู้โดยสารเที่ยวที่ 9 ที่เคยชำระค่าตั๋วเครื่องบิน/ทำสัญญายืมเงิน เป็นอันดับแรก ๆ
 
4. การจัดสำรองผู้โดยสารเที่ยว 8
 
เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องแจ้งยืนยันรายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวที่ 8 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายการบิน และหมอตรวจ COVID ภายในวันที่ 12 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการจัดเที่ยวบินในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่สามารถให้ผู้โดยสารเที่ยวที่ 9 เป็นสำรองในการตรวจ COVID ของเที่ยวที่ 8 ได้