ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางชั่วคราว การบันทึกหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์

ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางชั่วคราว การบันทึกหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์

18 ก.ย. 2562