หนังสือเดินทางประจำตัว (Certificate of Identity)

หนังสือเดินทางประจำตัว (Certificate of Identity)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,163 view

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว

สถานเอกอัครราชทูตฯ  จะเปิดให้บริการทำเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันบรับบริการ 1 วัน

ข้อมูลทั่วไป

หนังสือเดินสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) มีอายุ 1 เดือน ออกให้สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ แต่ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน สามารถใช้หนังสือสำคัญประจำตัวเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่น

การยื่นคำร้อง

  • ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไลน์หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 0101-9401243

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว

    1. สำหรับบุคคลทั่วไป

  • กรอกคำร้องขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว 2 ฉบับ
  • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง)
  • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • รูปถ่าย 3 รูป ขนาด Passport Size

    2. สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

  • สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
  • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
  • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี)

·       ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่หน้าที่ 2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

·       หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (.. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

ค่าธรรมเนียม

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง