บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ธ.ค. 2565

| 3,960 view

การทำบัตรประชาชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดให้บริการการรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันบรับบริการ 1 วัน

ข้อมูลทั่วไป
  • การทำบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า ผู้ร้องจึงต้องมาทำบัตรด้วยตนเองเท่านั้น
  • บุคคลที่สามารถขอทำบัตรประชาชนได้จะต้องเป็นบุคคลที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในอียิปต์
  • ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

  • แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ
  • กรณีบัตรหมดอายุ ต้องนำบัตรเดิมที่หมดอายุมาแสดง
  • กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ต้องนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
  • กรณีบัตรชำรุด ต้องนำบัตรที่ชำรุดมาแสดง หากบัตรชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ต้องนำ เอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
  • หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตามกฎหมายไทย จะต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดง
  • หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ที่ประเทศไทย จะต้องนำทะเบียนบ้านล่าสุด และบัตรเดิมมาแสดง

กรณียังถือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่า ขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ. 2531) ต้องนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทย ออกให้มาแสดง เช่น หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก

ค่าธรรมเนียม

100 ปอนด์อียิปต์

ระยะเวลาการดำเนินการ

1 ชั่วโมง

การนัดหมาย

ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการทำบัตรประชาชนที่สถาเอกอัครราชทูตฯ ทางไลน์หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 0115-1489268