การขอหนังสือมอบอำนาจ

การขอหนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2565

| 5,174 view

การขอหนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดให้บริการการรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.

ข้อมูลทั่วไป

คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลรับรองลายมือชื่อในการทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมในเรื่องต่างๆ เช่น

(1) มอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์

(2) การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด / หนังสือรับรองการเกิด

(3) การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล และอื่น ๆ

  • ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  • สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยมักจะขอสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบไปด้วย
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  • คำร้องขอนิติกรณ์ 
  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ 
  • หนังสือเดินทาง ตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

หนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ 120 ปอนด์อียิปต์ 

ระยะเวลาการดำเนินการ

1- 2  ชั่วโมง