การขอหนังสือมอบอำนาจ

การขอหนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 7,811 view

                                                               การขอหนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดให้บริการการรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.

ข้อมูลทั่วไป

คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับรองลายมือชื่อในการทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

(1) มอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์

(2) การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด / หนังสือรับรองการเกิด

(3) การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอคัดสำเนาใบสำคัญและอื่น ๆ

  • ผู้ร้องต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง และลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  • สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ประเทศไทยมักจะขอสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบไปด้วย
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  • คำร้องขอนิติกรณ์ 
  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ 
  • หนังสือเดินทาง ตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 300 ปอนด์อียิปต์ 

ระยะเวลาการดำเนินการ

ประมาณ 1- 2  ชั่วโมง