การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,277 view

การรับรองเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปิดให้บริการการรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.

เอกสารที่สามารถนำมารับรองได้

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานราชการไทย หรือหน่วยงานราชการอียิปต์เท่านั้น โดยให้การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร
  • เอกสารต้นฉบับภาษาอารบิกที่ออกโดยหน่วยงานราชการอียิปต์ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์
  • นอกจากนี้ เอกสารสำคัญประจำตัวฉบับจริงที่ออกโดยทางการไทย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น สามารถนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ก่อน

เอกสารที่ต้องใช้

  1. คำร้องขอนิติกรณ์
  2. เอกสารฉบับจริงที่ต้องการรับรอง
  3. สำเนาเอกสารในข้อ 2
  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. หากเจ้าของเอกสารมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงของเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนาด้วย
  6. หากยื่นเอกสารเพื่อรับรองในนามของบริษัท ต้องแสดงเอกสารการจัดตั้งบริษัทด้วย

ค่าธรรมเนียม

เอกสารชุดละ 120 ปอนด์อียิปต์ 

ระยะเวลาดำเนินการ

1 - 2 ชั่วโมง