การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุใช้งาน 1 ปี

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุใช้งาน 1 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,570 view

การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี

สถานเอกอัครราชทูตฯ  จะเปิดให้บริการทำเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันบรับบริการ 1 วัน

ข้อมูลทั่วไป

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) มีอายุ 1 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ออกให้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่สามเท่านั้น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ผู้ร้องควรยื่นขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวหรือ Certificate of Identity (CI) แทนการใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว

การยื่นคำร้อง

  • ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • การทำหนังสือเดินทางชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 120 ปอนด์อียิปต์ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง 

การนัดหมาย

ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไลน์หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 0115-1489-268

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว

สำหรับบุคคลทั่วไป

  • กรอกคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 2 ฉบับ
  • หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) พร้อมสำเนา  2 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ พร้อมสำเนา 2 ชุด
  • รูปถ่าย 3 รูป ขนาด Passport Size

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

  • สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
  • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
  •  สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี)

·      ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอยู่หน้าที่ 2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

·      หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (.. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

ค่าธรรมเนียม​

120 ปอนด์อียิปต์