หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2565

| 6,746 view

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการทำเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันบรับบริการ 1 วัน

ข้อมูลทั่วไป

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย เป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ – นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน ของผู้ร้อง โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุล หลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศ ไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การยื่นคำร้อง

 • การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
 • ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไลน์หรือ โทรศัพท์ที่หมายเลข 0115-1489-268

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมสำเนา 1 ชุด

หนังสือเดินทาง

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
 • สูติบัตรไทย และสำเนา 1 ชุด (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และสำเนา 1 ชุด (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา สำเนา 1 ชุด (หากบิดาหรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ)
 • บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้า หน้าที่ในวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงหนังสือปกครองบุตร (..14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นหลักฐานยืนยัน

หนังสือเดินทางผู้เยาว์

กรณีอื่น ที่ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง

 • กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต
 • กรณีบิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถ  ตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้คำยินยอมได้
 • กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์มิได้จดทะเบียนสมรส แต่ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายเดียวมาตลอด โดยไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้

ค่าธรรมเนียม​

 • หนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 5 ปี: 600 ปอนด์อียิปต์ + ค่าบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) 60 ปอนด์อียิปต์
 • หนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปี: 900 ปอนด์อียิปต์ + ค่าบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) 60 ปอนด์อียิปต์

และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตเล่ม

การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น.. ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า