การผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,692 view

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ้อนผันทหาร

ข้อมูลทั่วไป

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ตามระยะเวลาที่ท่านศึกษาเท่านั้น 
  • การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจความถูกต้องและ เตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล์  [email protected]
  • การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  • คำร้องขอนิติกรณ์ โดยระบุเขต/อำเภอ/จังหวัดที่ท่านต้องการยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหารให้ชัดเจน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง โดยระบุสาขาวิชาและระดับการศึกษา วันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา อย่างครบถ้วน
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)

​ระยะเวลาดำเนินการ

1-2 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.sussadee.com/News/PR_001.htm

เอกสารประกอบ

services-20150311-155515-049391