การแจ้งเสียชีวิต

การแจ้งเสียชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มี.ค. 2567

| 11,641 view

การแจ้งเสียชีวิต / การขอมรณบัตร

ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้เสียชีวิตต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้แจ้ง ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับผู้เสียชีวิต เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย
  • ผู้แจ้งสามารถยื่นขอใบมรณบัตรด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • การออกใบมรณบัตร ไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการยื่น

  • คำร้องขอมรณบัตร
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์
  • หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้เสียชีวิต

ระยะเวลาการดำเนินการ

ประมาณ 1 ชั่วโมง