การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 13,261 view

                                                               การแจ้งเกิด 

การแจ้งเกิด-05

ถึงแม้บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดา ก็มีสิทธิและหน้าที่ในการแจ้งเกิดบุตร 

1. เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)    
 2. บันทึกคำให้การของมารดา (โปรดมาให้การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่นายทะเบียนจะได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)    
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด    
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน 
  มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด    
 5. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ทะเบียนสมรสไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน
 7. ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. เอกสารประจำตัวบุตร

 • ต้นฉบับใบแจ้งเกิดจากกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์ (ใบสีเขียว) ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์แล้ว

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนอียิปต์หรือชาติอื่น ๆ 

 • หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด

กำหนดเสร็จ

 • ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ 

-  กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

 1. บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน
 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่นที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา    

-  กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา
 2. หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลบิดา

- การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

 1. ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้ และบุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้
 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถแจ้ง ที่ว่าการอำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่ว่าการอำเภอไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยดำเนินการแทน อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ/เขตโดยตรง  

สัญชาติ 

 แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร 
 

สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร
ไทย ไทย จด ไทย
ไทย ไทย ไม่จด ไทย
ไทย อื่นๆ จด ไทย
ไทย อื่นๆ ไม่จด ไม่ได้สัญชาติไทย
อื่นๆ ไทย จด ไทย
อื่นๆ ไทย ไม่จด ไทย

 

 -  เด็กสามารถถือสองสัญชาติได้จนถึงอายุ 20 ปี จากนั้นต้องเลือกถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ในกรณีที่สละสัญชาติไทย จะต้องยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทยด้วยตัวเอง หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่สามารถยื่นคำร้องขอสละสัญชาติได้ ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาไม่สามารถยื่นขอสละสัญชาติแทนบุตรได้ เนื่องจากการสละสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอสละสัญชาติแทนได้