การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 9,681 view
                                                               การจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน 

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

  1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
  2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 
  3. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น)
  4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 
  5. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือที่ว่าการอำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)

เอกสารของบุคคลสัญชาติอียิปต์หรือสัญชาติอื่น

  1. หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
  2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  3. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง (ทะเบียนสมรส)

กำหนดเสร็จ 

ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่มีค่าธรรมเนียม) 

หมายเหตุ 

-  การปกครองบุตร

  1. กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
  2. กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง

เอกสารประกอบ

services-20150311-155011-656570