การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 32,477 view
                                                               การสมรส
LINE_ALBUM_infographic_ปรับค่าธรรมเนียมใหม่_240319_4
 
1. การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกัน

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยผู้ขอจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ในกรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองมาแสดงต่อนายทะเบียน และต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชนมีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา กรณี มีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 
 5. หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา  
  กรณีที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง
 6. หากจะขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายท้องถิ่น ใบรับรองความเป็นโสดหรือใบสำคัญการหย่าจะต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย ด้วย

กำหนดเสร็จ 
ประมาณ 1 ชั่วโมง(ไม่มีค่าธรรมเนียม) 

หมายเหตุ 
-  ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ภายหลังการสมรสแล้ว คู่สมรสมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบ 
- ฝ่ายหญิงเมื่อสมรสตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถใช้คำนำหน้านามเป็น "นางสาว" หรือ "นาง" ก็ได้ 
 

2. การสมรสระหว่างคนไทยกับคนอียิปต์

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน 

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชนมีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย กรณี มีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 
 5. หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา  
  กรณี ที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

เอกสารของบุคคลสัญชาติอียิปต์

 1. หนังสือเดินทางตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 
 2. ใบรับรองความเป็นโสดออกโดยทางการอียิปต์ ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์แล้ว

* เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น* 

หมายเหตุ 

ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย 

กำหนดเสร็จ 
ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)  
 

3. การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอื่น

การขอจดทะเบียนการสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วย ตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน 

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือเอกสารรับรองบุคคลที่คัดสำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนาด้านหน้า และด้านหลัง 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย กรณี มีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 
 5. หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่าพร้อมสำเนา 
  กรณี ที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง
 6. หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุดมาแสดง
 7. หากจะขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายท้องถิ่น ใบรับรองความเป็นโสด ใบสำคัญการหย่า และใบเปลี่ยนชื่อจะต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย ด้วย

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น 

 1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
 2. ใบรับรองความเป็นโสดออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ ของประเทศคู่สมรสมาแล้ว
 3. กรณีเป็นหญิงการสมรสเดิมสิ้นสุดลงจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง

* เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น* 

กำหนดเสร็จ 
ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

เอกสารประกอบ

services-20150311-154737-291549