ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 29/2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 29/2563

17 ส.ค. 2563

291 view
ตามที่มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) สัญชาติไทย ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นั้น
 
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้ 
 
1. เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 จำนวน 290 คนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 2 ราย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานกับบุคคลดังกล่าวและได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อย่างใกล้ชิดต่อไป
 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เสร็จสิ้นแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ
 
3. สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.)
3.1 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 96,470 ราย โดยรักษาหายแล้ว 59,473 ราย และเสียชีวิต 5,160 ราย ทั้งนี้ มีคนไทยติดเชื้อ 128 ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา 33 ราย รักษาหายแล้ว 95 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อคนไทยอยู่ในระหว่างการรักษา / กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3.2 สาธารณรัฐซูดาน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 12,211 ราย โดยรักษาหายแล้ว 6,350 ราย และเสียชีวิต 796 ราย
3.3 สาธารณรัฐจิบูตี มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5,367 ราย โดยรักษาหายแล้ว 5,181 ราย และเสียชีวิต 59 ราย
3.4 รัฐเอริเทรีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 285 ราย โดยรักษาหายแล้ว 248 ราย
 
4. แม้ว่า อัตราผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต่อวันอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จะลดลง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยกรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะ และโปรดระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
 
5. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการสำรวจความประสงค์ในเดือนกันยายน 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดเที่ยวบินพิเศษต่อไป หากมีคนไทยแสดงความประสงค์กลับประเทศไทยเพียงพอ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการเปิดลงทะเบียนจัดเที่ยวบินพิเศษอีกรอบอย่างเป็นทางการ อนึ่ง หากมีการเปิดลงทะเบียนเที่ยวบินพิเศษ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณารายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงไคโร-กรุงเทพฯ เที่ยวที่ 9 ที่เคยชำระค่าตั๋วเครื่องบิน/ทำสัญญายืมเงิน เป็นอันดับแรก ๆ 
 
อนึ่ง หากมีเหตุจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +201 0194 01243 หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ +249 12 345 5680 / +249 12 345 6222 / +249 12 345 6763 รวมทั้งขอให้ชุมชนไทยโปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการ อาทิ เว็บไซต์เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ www.care.gov.eg เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนต่างชาติของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ (หมายเลขท้องถิ่น 105) เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขซูดาน (หมายเลขท้องถิ่น 221) สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ