การเสวนาวิชาการ “Brown Bag Session on ASEAN with ASEAN Diplomats” ณ มหาวิทยาลัย The American University in Cairo

การเสวนาวิชาการ “Brown Bag Session on ASEAN with ASEAN Diplomats” ณ มหาวิทยาลัย The American University in Cairo

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 233 view
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นักการทูตประเทศสมาชิกคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงไคโร (ASEAN Committee in Cairo - ACC) ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “Brown Bag Session on ASEAN with ASEAN Diplomats” ณ Mary Cross Lecture Hall มหาวิทยาลัย The American University in Cairo (AUC) โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภาควิชาการพัฒนาเศรษฐกิจให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน และมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความเป็นมา กลไกการทำงาน และพัฒนาการของอาเซียนในปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ท่าทีของอาเซียนต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การโยกย้ายถิ่นฐาน และการแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาค
กิจกรรม “Brown Bag Session on ASEAN” เป็นข้อริเริ่มของไทย จัดโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงไคโรร่วมกับมหาวิทยาลัย The American University in Cairo เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอียิปต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ