การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)

การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 16 view

โปรดดูเอกสารแนบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

เอกสารประกอบ

Downloadable-Website-Advertisement-15-April-2022.pdf