ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

5 ก.ย. 2564

108 view

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

รายะเอียด: https://www.doe.go.th/prd/overseas/news/param/site/149/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/49153

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ